credit_agricole-logo

Agencija iFinance Beograd zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa Credit Agricole Srbija i time omogućila svojim kupcima nepokretnosti mogućnost apliciranja za dobijanje stambenog kredita iz ponude Credit Agricole Srbija pod najpovoljnijim uslovima koji su definisani poslovnom politikom Banke.

Svi naši klijenti koji budu odlazili u banku po preporuci Agencije iFinance imaju prioritet u obradi zahteva, što znači da se realizacija kredita obavlja u najkraćem vremenskom roku, a nakon dostavljanja kompletne dokumentacije od strane klijenta i/ili Agencije.

Preduslovi za dobijanje Stambenog kredita:

– Državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji

– Stalno zaposlenje uz neprekidan radni staž u trajanju od minimalno jedne godine od datuma podnošenja zahteva i šest meseci kod sadašnjeg poslodavca (kod kredita bez osiguranja kod NKOSK)

– Stalno zaposlenje uz neprekidan radni staž u trajanju od minimalno jedne godine od datuma podnošenja zahteva i tri meseca kod sadašnjeg poslodavca (kod kredita sa osiguranjem kod NKOSK)

– Minimum 23 godine u trenutku podnošenja zahteva i maksimum 65 godina u trenutku otplate poslednje rate (kod kredita bez osiguranja kod NKOSK)

– Minimum 20 godina u trenutku podnošenja zahteva i maksimum 70 godina u trenutku otplate poslednje rate (kod kredita sa osiguranjem kod NKOSK)

– Prenos zarade na tekući račun u Crédit Agricole Srbija (minimum jedna uplata pre plasmana/aktivacije)

Credit Agricole Srbija u svojoj ponudi ima sledeće modele stambenih kredita:

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI SA FIKSNOM KAMATOM SA PERIODOM OTPLATE OD 60 MESECI

U Crédit Agricole banci je dostupan jedinstveni proizvod na tržištu: stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom! Kamatna stopa je fiksna u prvih 60 meseci i za taj period iznosi 3,85% godišnje za kredite sa ukupnim rokom otplate do 120 meseci, odnosno 3,95% godišnje za kredite sa ukupnim rokom otplate do 360 meseci.

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDIT SA FIKSNOM KAMATOM U PRVIH 60 MESECI OSIGURAN KOD NKOSK DO 120 MESECI

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: EUR
– Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
– Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 120 meseci
– Nominalna kamatna stopa fiksni period 60 meseci: 3,75%
– Nominalna kamatna stopa po isteku fiksnog perioda: 3,90%+6M EURIBOR
– Administrativni trošak: od 0,5%-1% , minimum 200 evra
– Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% – 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Kupoprodajna cena nekretnine: 43.000 EUR

– Period otplate: 120 meseci

– Učešće: 13.500 EUR

– Iznos kredita: 30.000 EUR

– NKS u prvih 60 meseci: 3,75%

– NKS po isteku 60 meseci: 3,940%

– Rata u prvih 60 meseci: 300,18 EUR

– Rata po isteku fiksnog perioda od 60 meseci: 301,59 EUR

– EKS: 6,17%

Kamatna stopa je fiksna prvih 60 mesec i iznosi 3,75%. Po isteku perioda od 60 meseci kamata je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: 0,040% fiksni deo: 3,90%.

EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog 5. dana u mesecu.[spacer height=”1px”]
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

– Troškovi obrade kredita:300 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 450 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
– Overa založne izjave: 10.080 RSD,
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD,
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost
– Menica i menično ovlašćenje[spacer height=”1px”]
Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:[spacer height=”1px”]
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
– za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
– ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0,25 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI SA FIKSNOM KAMATOM U PRVIH 60 MESECI BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK DO 120 MESECI

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: EUR
– Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
– Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 120 meseci
– Nominalna kamatna stopa fiksni period 60 meseci: 4,85%
– Nominalna kamatna stopa po isteku fiksnog perioda:4,90+6M EURIBOR
– Administrativni trošak: 1% – 2%
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne kartije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”“1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Kupoprodajna cena nekretnine: 43.000 EUR

– Period otplate: 120 meseci

– Učešće: 13.000 EUR

– Iznos kredita: 30.000 EUR

– NKS u prvih 60 meseci: 4,85%

– NKS po isteku 60 meseci: 4,940%

– Rata u prvih 60 meseci: 316 EUR

– Rata po isteku fiksnog perioda od 60 meseci: 316,69 EUR

– EKS: 6,91%

Kamatna stopa je fiksna u prvih 60 mesec i iznosi 4,85%. Po isteku perioda od 60 meseci kamata je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: 0,040% fiksni deo: 4,90 %.

EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog 5. dana u mesecu.[spacer height=”1px”]
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

– Troškovi obrade kredita: 300 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 450 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
– Overa založne izjave: 10.080 RSD,
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD,
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost
– Menica i menično ovlašćenje

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:[spacer height=”1px”]
– za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
– za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
– ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0,25 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI SA FIKSNOM KAMATOM U PRVIH 60 MESECI OSIGURANI KOD NKOSK OD 121 DO 360 MESECI

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: EUR
– Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
– Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 360 meseci
– Nominalna kamatna stopa fiksni period 60 meseci: 3,85%
– Nominalna kamatna stopa po isteku fiksnog perioda: 3,90%+6M EURIBOR
– Administrativni trošak: od 0,5%-1% , minimum 200 evra
– Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% – 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Kupoprodajna cena nekretnine: 43.000 EUR

– Period otplate: 360 meseci

– Učešće: 13.000 EUR

– Iznos kredita: 30.000 EUR

– NKS u prvih 60 meseci: 3,85%

– NKS po isteku 60 meseci: 3,940%

– Rata u prvih 60 meseci: 140,64 EUR

– Rata po isteku fiksnog perioda od 60 meseci: 141,98%

– EKS: 5,52%[spacer height=”1px”]
Kamatna stopa je fiksna prvih 60 mesec i iznosi 3,85%. Po isteku perioda od 60 meseci kamata je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: 0,040% fiksni deo: 3,90 %.

EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog 5. dana u mesecu.[spacer height=”1px”]
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

– Troškovi obrade kredita: 300 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 450 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
– Overa založne izjave: 10.080 RSD,
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD,
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost
– Menica i menično ovlašćenje

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:[spacer height=”1px”]
– za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
– za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
– ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0,25 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI SA FIKSNOM KAMATOM U PRVIH 60 MESECI BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK OD 121 DO 360 MESECI

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: EUR
– Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
– Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 120 meseci
– Nominalna kamatna stopa fiksni period 60 meseci: 4,95%
– Nominalna kamatna stopa po isteku fiksnog perioda: 4,90+6M EURIBOR
– Administrativni trošak: 1% – 2%
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne kartije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Kupoprodajna cena nekretnine: 43.000 EUR

– Period otplate: 360 meseci

– Učešće: 13.000 EUR

– Iznos kredita: 30.000 EUR

– NKS u prvih 60 meseci: 4,95%

– NKS po isteku 60 meseci: 4,940%

– Rata u prvih 60 meseci: 160,13 EUR

– Rata po isteku fiksnog perioda od 60 meseci: 159,97 EUR

– EKS: 6,42%

Kamatna stopa je fiksna prvih 60 mesec i iznosi 4,95%. Po isteku perioda od 60 meseci kamata jepromenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: 0,040% fiksni deo: 4,90 %.

EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog 5. dana u mesecu.[spacer height=”1px”]
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

– Troškovi obrade kredita: 300 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 450 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
– Overa založne izjave: 10.080 RSD,
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD,
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost
– Menica i menično ovlašćenje[spacer height=”1px”]
Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:[spacer height=”1px”]
– za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
– za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
– ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0,25 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK SA VARIJABILNOM KAMATOM SA PERIODOM OTPLATE DO 120 MESECI

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: EUR
– Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
– Iznos kredita: 15.000 – 200.000 EUR
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 120 meseci
– Nominalna kamatna stopa: 3,70% + 6M Euribor
– Administrativni trošak: od 0.5%-1% , minimum 200 evra
– Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% – 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Kupoprodajna cena nekretnine: 43.000 EUR

– period otplate: 120 meseci

– učešće: 13.000 EUR

– iznos kredita: 30.000 EUR

– NKS: 3,740%

– RATA: 300,04 EUR

– EKS: 6,16%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: 0,040% fiksni deo: 3,70%. EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.[spacer height=”1px”]
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

– Troškovi obrade kredita: 300 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 450 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
– Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
– Overa založne izjave: 10.080 RSD,
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD,
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost
– Menica i menično ovlašćenje

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:[spacer height=”1px”]
– za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
– za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
– ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0,25 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK SA VARIJABILNOM KAMATOM SA PERIODOM OTPLATE PREKO 120 MESECI

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: EUR
– Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
– Iznos kredita: 10.000 – 200.000 EUR
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 360 meseci
– Nominalna kamatna stopa: 3,80% + 6M Euribor
– Administrativni trošak: od 0,5%-1% , minimum 200 evra
– Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% – 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Kupoprodajna cena nekretnine: 43.000 EUR

– Period otplate: 360 meseci

– učešće: 13.000 EUR

– Iznos kredita: 30.000 EUR

– NKS: 3,840%

– Rata: 140,47 EUR

– EKS: 5,47%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: 0,040% fiksni deo: 3,80%. EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

– Troškovi obrade kredita: 300 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 450 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
– Overa založne izjave: 10.080 RSD,
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD,
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost
– Menica i menično ovlašćenje

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:[spacer height=”1px”]
– za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
– za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
– ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0,25 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK SA VARIJABILNOM KAMATOM

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: EUR
– Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
– Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 300 meseci
– Nominalna kamatna stopa: 6,60% + 6M Euribor
– Administrativni trošak: 1% – 2%
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne kartije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Kupoprodajna cena nekretnine: 43.000 EUR

– Period otplate: 360 meseci

– Učešće: 20%

– Iznos kredita: 30.000 EUR

– NKS: 6,640%

– Rata: 192,39 EUR

– EKS: 8,19%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: 0,040% fiksni deo: 6,60%. EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

– Troškovi obrade kredita: 300EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
– Overa založne izjave: 10.080 RSD,
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD,
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost
– Menica i menično ovlašćenje

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI U RSD BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: RSD
– Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
– Iznos kredita: 10.000.000 RSD
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 120 meseci
– Nominalna kamatna stopa: 8% + 6M Belibor
– Administrativni trošak: 1,5%
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Kupoprodajna cena nekretnine: 3.000.000 RSD

– Učešće: 600.000 RSD

– Iznos kredita: 2.400.000 RSD

– NKS: 13,340%

– Period otplate: 120 meseci

– Rata: 36.317,48 RSD

– EKS: 16,98%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Belibora za IV kvartal: 5,340% fiksni deo: 8%. EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog dana u mesecu.[spacer height=”1px”]
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 2.400.000 RSD:

– Trošak obrade kredita: 36.000 RSD
– Menice: 150 RSD (3 menice x 50 RSD)
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD
– Overa založne izjave: 10.080 RSD
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: oko 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra u dinarskoj protivvrednosti
– Zahtev za upis hipoteke: 20.000 RSD
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Menica i menično olašćenje
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost[spacer height=”1px”]
*Troškovi se odnose na sve neindeksirane stambene kredite bez osiguranja kod NKOSK-a.

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI U RSD OSIGURANI KOD NKOSK

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: RSD
– Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
– Iznos kredita: 10.000.000 RSD
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 120 meseci
– Nominalna kamatna stopa: 6% + 6M Belibor
– Administrativni trošak: 0,5%-1,5%
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Kupoprodajna cena nekretnine: 3.600.000 RSD

– Učešće: 1.200.000 RSD

– Iznos kredita: 2.400.000 RSD

– NKS: 11,340%

– Period otplate: 120 meseci

– Rata: 35.523,59 RSD

– EKS: 15,40%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Belibora za IV kvartal: 5,340% % fiksni deo: 6%. EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog dana u mesecu.[spacer height=”1px”]
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 2.400.000 RSD:

– Trošak obrade kredita: 36.000 RSD
– Trošak obrade kredita kod NKOSK: 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Trošak osiguranja kod NKOSK-a: 305 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Menice: 150 RSD (3 menice x 50 RSD)
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD
– Overa založne izjave: 10.080 RSD
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR,
– Osiguranje života – godišnje: oko 100 EUR
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
– Taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Menica i menično ovlašćenje
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost[spacer height=”1px”]
*Troškovi se odnose na sve neindeksirane stambene kredite sa osiguranjem kod NKOSK-a.

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU U RSD BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: RSD
– Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
– Iznos kredita: do 10.000.000 RSD
– Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku.
– Način isplate: u profakturama/fakturama – 70% od iznosa kredita; u gotovini – 30% od iznosa kredita
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 120 meseci
– Nominalna kamatna stopa: 8% + 6M Belibor
– Administrativni trošak: 1,5%
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Iznos kredita: 2.400.000 RSD

– Period otplate: 120 meseci

– NKS: 13,340%

– Rata: 36.317,48 RSD

– EKS: 17,16%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Belibora za IV kvartal: 5,340% fiksni deo: 8%. EKS obračunat na dan 01.10.2015 . Dospeće rate svakog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 2.400.000 RSD:

– Trošak obrade kredita: 36.000 RSD
– Menice: 150 RSD (3 menice x 50 RSD)
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD
– Overa založne izjave: 10.080 RSD
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: oko 100 EUR
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Menica i menično ovlašćenje
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU U RSD OSIGURANI KOD NKOSK

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: RSD
– Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
– Iznos kredita: do 10.000.000 RSD
– Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku.
– Način isplate: u profakturama/fakturama – 60% od iznosa kredita; u gotovini – 40% od iznosa kredita
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 120 meseci
– Nominalna kamatna stopa: 6%+ 6M Belibor
– Trošak obrade kredita: 0,5% – 1,5%
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Iznos kredita: 2.400.000 RSD

– Period otplate: 120 meseci

– NKS: 11,340%

– Rata: 33.523,59 RSD

– EKS: 15,47%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Beliborai fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Belibora za IV kvartal: 5,340 % fiksni deo: 6%. EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 2.400.000 RSD

– Trošak obrade kredita: 36.000 RSD
– Trošak obrade kredita kod NKOSK: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti,
– Trošak osiguranja kod NKOSK-a: 305 EUR, u dinarskoj protivvrednosti,
– Menice: 150 RSD (3 menice x 50 RSD)
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD
– Overa založne izjave: 10.080 RSD
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: oko 100 EUR
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Menica i menično ovlašćenje
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU U EUR

Stambeni krediti za rekonstrukciju i adaptaciju pružaju mogućnost da svoj dom oblikujete kako ste oduvek želeli. Prijatan ambijent za Vas i Vašu porodicu može biti stvoren uz kredite sa osiguranjem i bez osiguranja kod NKOSK.

Ovaj kredit se može koristiti i za refinansiranje Vašeg stambenog kredita koji imate u drugoj banci.

– STAMBENI KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU U EUR OSIGURANI KOD NKOSK

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: EUR
– Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
– Iznos kredita: 5.000 – 200.000 EUR
– Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku .

Način isplate:

– U profakturama/fakturama – 60% od iznosa kredita
– U gotovini – 40% od iznosa kredita
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 300 meseci
– Nominalna kamatna stopa:6,06% + 6M Euribor
– Trošak obrade kredita: 0,5% – 1%
– Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% – 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
– Obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
– Prevremena otplata: 0% – 1%*
– Trošak održavanja kreditne kartije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)[spacer height=”1px”]
* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

– Iznos kredita: 30.000 EUR

– Period otplate: 300 meseci

– NKS: 6,100%

– Rata: 195,13 EUR

– EKS: 7,91%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: 0,040 % fiksni deo: 6,06%. EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.[spacer height=”1px”]
Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

– Troškovi obrade kredita: 600 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 450 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Obrada zahteva kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
– Overa založne izjave: 10.080 RSD,
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD,
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Menica i menično ovlašćenje
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost[spacer height=”1px”]
Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:[spacer height=”1px”]
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
– za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
– ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0,25 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
– ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDIT ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU U EUR BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK

– Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
– Valuta kredita: EUR
– Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
– Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
– Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku
– Način isplate: u profakturama – 70% od iznosa kredita; u gotovini – 30% od iznosa kredita
– Učešće: 0% – 20%
– Period otplate: do 300 meseci
– Nominalna kamatna stopa: 9% +6M Euribor
– Administrativni trošak: 2%
– Prevremena otplata: 0% – 1%
– Trošak održavanja kreditne kartije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

Reprezentativni primer:

– Iznos kredita: 30.000 EUR

– Period otplate: 300 meseci

– NKS: 9,040%

– Rata: 252,58 EUR

– EKS: 10,85%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: 0,040% fiksni deo: 9,00%. EKS obračunat na dan 01.10.2015. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

– Troškovi obrade kredita: 600 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
– Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
– Overa založne izjave: 10.080 RSD,
– Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
– Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
– Upis hipoteke: 20.000 RSD,
– Održavanje kreditne partije: 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita:

– Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
– Hipoteka prvog reda na nepokretnost
– Menica i menično ovlašćenje

Ponuda stambenih kredita Credit Agricole Bank Srbija