aik banka

[spacer height=”20px”]

Agencija iFinance Beograd zaključila je Ugovor o poslovnoj saradnji sa AIK bankom i time omogućila svojim kupcima nepokretnosti mogućnost apliciranja za dobijanje jednog od modela stambenih kredita iz ponude AIK banke pod najpovoljnijim uslovima koji su definisani poslovnom politikom Banke.

Svi naši klijenti koji budu odlazili u banku po preporuci Agencije iFinance imaju prioritet u obradi zahteva, što znači da se realizacija kredita obavlja u najkraćem vremenskom roku, a nakon dostavljanja kompletne dokumentacije od strane klijenta i/ili Agencije.

AIK banka u svojoj ponudi ima sledeće modele stambenih kredita:

[spacer height=”20px”]

– STAMBENA ŠTEDIONICA

STAMBENI KREDIT SA NAMENSKIM DEPOZITOM:  Indeksiran u EUR.

STAMBENA ŠTEDIONICA je najbrži i najpovoljniji put da se uz pomoć štednje kupi nekretnina.

Ukoliko klijent već ima deo novca koji je uštedeo za kupovinu stana ili druge nepokretnosti, Banka omogućava da na osnovu štednje koju klijent ima, brzo i lako dođe do kredita uz značajno niže kamatne stope.

Stambena štedionica je dugoročni namenski kredit indeksiran u EUR koji AIK banka odobrava za:

– Kupovinu stambenih objekata;

– Stambenu izgradnju ili završetak stambene izgradnje;

– Rekonstrukciju stambenih objekata;

– Otkup građevinskog zemljišta;

– Adaptaciju stambenih objekata i poboljšanje uslova stanovanja – tekuće održavanje;

– Refinansiranje stambenih kredita.

Kredit se odobrava u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, a otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta.

KAMATNA STOPA: U zavisnosti visine depozita u odnosu na iznos kredita, nominalna kamatna stopa se kreće od 1,90% godišnje* + 6M EURIBOR do 3,98% godišnje + 6M EURIBOR.

Rok otplate: od 13 do 240 meseci

Iznos kredita: minimalno 20.000  maksimalno 200.000 EUR

Bez uspostavljanja hipoteke ukoliko je namenski depozit u visini 100% od iznosa kredita, u suprotnom je obavezna zaloga na nepokretnost.

Bez osiguranja kod NKOSK-a.

Bez troška obrade kredita.

Iznos kamatne stope na namenski depozit: 0,1% godišnje na sredstva u EUR

Za kredite pokrivene sa 100% namenskim depozitom

Primer Stambena štedionica

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI SA OSIGURANJEM KOD NKOSK

Modeli:

– Depozit 20%;

– Učešće 20%;

– Bez učešća i depozita (EUR);

– Učešće 20% (RSD).

Iznos kredita: 

– Od 10.000 EUR do iznosa u skladu sa stepenom kreditne sposobnosti klijenta, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

Kamatna stopa:

– Depozit 20%: 6M EURIBOR + 4,50% kredit indeksiran u EUR (NKS za namenski depozit – 0,1% godišnje, proporcionalni metod obračuna);

– Učešće 20%: 6M EURIBOR + 5,50% kredit indeksiran u EUR;

– Bez depozita/učešća: 6M EURIBOR + 6,00% kredit indeksiran u EUR;

– Učešće 20% (RSD): 6M BELIBOR + 9,00% kredit u RSD.

Proporcionalni metod obračuna. 

Rok otplate:

– Valutni 60-360 meseci

– Dinarski 36-84 meseci

Način otplate:

– U mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta.

Jednokratna naknada za obradu zahteva: 0,5% od iznosa kredita

Primer kredita sa osiguranjem kod NKOSK

[spacer height=”20px”]

– STAMBENI KREDITI BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK

Modeli:

– Depozit 20%;

– Učešće 20%;

– Bez učešća i depozita (EUR);

– Učešće 20% (RSD).

Iznos kredita:

– Indeksirani kredit – Od 10.000 EUR do iznosa u skladu sa stepenom kreditne sposobnosti klijenta, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate;

– Dinarski kredit od 1.000.000 do 5.000.000 RSD.

Kamatna stopa:

– Depozit 20%: – 6M EURIBOR + 5,00% (NKS za namenski depozit – 0,1% godišnje, proporcionalni metod obračuna);

– Učešće 20%: – 6M EURIBOR + 6,00%;

– Bez učešća i depozita: – 6M EURIBOR + 6,50%;

– Učešće 20% (RSD): – 6M BELIBOR + 10,00% kredit u RSD.

Proporcionalni metod obračuna.

Rok otplate:

– Valutni 60-360 meseci

– Dinarski 36-84 meseci

Način otplate:

– U mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta.

Jednokratna naknada za obradu zahteva: 0,5% od iznosa kredita

Primer kredita bez osiguranja kod NKOSK

[spacer height=”20px”]

– KREDITI ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA

Ovo je namenski dugoročni kredit za kupovinu poslovnog prostora namenjen klijentima AIK banke indeksiran u EUR i kredit u RSD.

Model: 

– 30% učešća


Iznos kredita: 

– INDEKSIRANI KREDIT: od 10.000 EUR do iznosa u skladu sa stepenom kreditne sposobnosti klijenta, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate;

– KREDIT U RSD: od 1.000.000 do 5.000.000 RSD.

Kamatna stopa:

– 6M EURIBOR + 8,50%;

– 6M BELIBOR + 9,00%.

Proporcionalni metod obračuna kamate.

Rok otplate:

– INDEKSIRANI: 60 – 240 meseci

– DINARSKI: 24 – 84 meseci

Način otplate: 

– U  mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta.

Jednokratna naknada za obradu zahteva: 0,5% od iznosa kredita.

Primer kredita za kupovinu poslovnog prostora

[spacer height=”20px”]

– KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU I ADAPTACIJU STAMBENIH OBJEKATA

Model: 

– Učešće 20%

Namena: Za rekonstrukciju stambenih objekata, za adaptaciju stambenih objekata i poboljšanje uslova stanovanja – tekuće održavanje.

Iznos kredita:

  • INDEKSIRANI: od 10.000 do 50.000 EUR
  • KREDIT U RSD: od 1.000.000 do 5.000.000 RSD

Kamatna stopa:

  • 6M EURIBOR + 8.50% indeksirani kredit
  • 6M BELIBOR + 9.00% kredit u RSD

Proporcionalni metod obračuna.

Rok otplate:

  • INDEKSIRANI: 24 – 240 meseci
  • KREDIT U RSD: 24 – 84 meseci

Način otplate:

  • U mesečnim anuitetima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta.

Jednokratna naknada za obradu zahteva: 0,5% od iznosa kredita.

Primer kredita za rekonstrukciju i adaptaciju

Ponuda stambenih kredita AIK Banka Srbija